linux 软连接 ln -s

linux 软连接 ln -s
ln -s /home/ /home/ss/

按照win的说法就是创建快捷方式在/home/ss/ 文件夹里(名字就是home 文件夹的名字) 可以访问/home/ 目录

查看ss目录下的快捷方式

[root@iZ23uewresmZ ss]# ll
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 6 May 16 10:04 home -> /home/

原创文章如转载,请注明本文链接: http://newmiracle.cn/?p=1579

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注