webgl shader

webgl shader
先处理顶点 再处理颜色

比方说画三角形
vs那就先弄好3个三角形顶点的坐标
fs然后设置颜色

比方说纹理贴图(方形图片)
vs 先弄好4个顶点
fs然后纹理贴图

ps:需要注意的是varying 这个东西只用于画渐变和纹理贴图需要用

javascript tofixed四舍五入的方法

javascript tofixed四舍五入的方法

Number.prototype.toFixed = function(d) {
  var s = this + "";
  if (!d) d = 0;
  if (s.indexOf(".") == -1) s += ".";
  s += new Array(d + 1).join("0");
  if (new RegExp("^(-|\\+)?(\\d+(\\.\\d{0," + (d + 1) + "})?)\\d*$").test(s)) {
    var s = "0" + RegExp.$2,
      pm = RegExp.$1,
      a = RegExp.$3.length,
      b = true;
    if (a == d + 2) {
      a = s.match(/\d/g);
      if (parseInt(a[a.length - 1]) > 4) {
        for (var i = a.length - 2; i >= 0; i--) {
          a[i] = parseInt(a[i]) + 1;
          if (a[i] == 10) {
            a[i] = 0;
            b = i != 1;
          } else break;
        }
      }
      s = a.join("").replace(new RegExp("(\\d+)(\\d{" + d + "})\\d$"), "$1.$2");
    }
    if (b) s = s.substr(1);
    return (pm + s).replace(/\.$/, "");
  }
  return this + "";
};